Ivy Brambles Merino 4oz Roving - Nutty Slack $14.00